aug 2021

M D W D V Z Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
 
 

Yasmine Yahiatene - La Fracture

NL // De fractuur: Hoe oud ik ook ben, ik zal altijd het kind zijn dat haar vader heeft achtergelaten.

Yasmine Yahiatene is een Franse kunstenaar en activiste. Ze is lid van het collectief OXO, videokunstenaar bij verschillende theatergezelschappen en verschijnt ook in films als actrice. Vandaag besluit ze het podium te betreden door haar eerste theaterstuk "La Fracture" te maken.

Yasmine probeert het verhaal en de weg van haar Algerijnse vader te begrijpen en te vertellen. Ze vraagt zich af wat de impact van de Franse kolonisatie in Algerije is en wat voor effect deze heeft gehad op het leven van haar vader.
Hij studeerde briljant en werd al snel een wiskundeleraar ondanks anafalbetische ouders, een culturele kloof tussen zijn land van herkomst en zijn gastland, een koud, vochtig en racistisch Frankrijk. Eenmaal boven in de sociale ladder aangekomen, getrouwd en vader van twee kinderen, gleed hij af, verdronk hij in de alcohol en verpestte hij zijn relatie met Yasmine, die hem uiteindelijk van zijn voetstuk haalde.

Vandaag besluit ze haar demonen onder ogen te zien om verder te gaan. Ze werkt eerst op een diep introspectieve manier en legt vervolgens de link tussen het intieme en het sociale. Ze zal experimenteren met het schrijven in afzondering, confrontatie en uiteindelijk het lichaam in de ruimte.

Hoe kunnen we voortbouwen op een onbekend verleden?
Hoe rouwen om het verlies van een persoon die nog in leven is, en vooral waarom?

"Soms lopen zaken verkeerd. Wanneer in het leven komen, kunnen ze bijna altijd worden opgelost. Maar als ze in een binnenin een persoon komen, zijn ze moeilijker te repareren."
Richard Wagamese « De sterren sterven uit bij zonsopgang »

Dit project wordt ondersteund door Citylab Pianofabriek, Darna (Vlaams-Marokkaans culturenhuis), Stad Brussel en Kaaitheater.

FR // La fracture: Peu importe l’âge que j’ai, je serai toujours l’enfant que son père a laissé.

Yasmine Yahiatene est une artiste et activiste française. Elle est membre du collectif OXO, vidéaste auprès de diverses compagnies de théâtre et apparaît également dans des films en tant que comédienne. Aujourd’hui, elle décide de monter sur scène en créant son premier spectacle vivant, “La Fracture”.

Yasmine tente de comprendre et de raconter l’histoire et la trajectoire de son père algérien. Elle se questionne sur l’impact de la colonisation française en Algérie et l’effet que celle-ci a eu sur la vie de son père.
Il étudie brillamment et devient rapidement professeur de mathématiques malgré des parents anaphabètes, un décalage culturel entre son pays d’origine et son pays d’accueil, une France froide, humide et raciste . Arrivé en haut de l’ascenseur social, marié et père de deux enfants, il finit par perdre pieds, se noie dans l’alcool; et ruine sa relation avec Yasmine qui finit par le descendre de son piédestal.

Aujourd’hui, elle décide d’affronter ses démons pour aller de l’avant. Elle travaillera d’abord d’une manière profondément introspective et fera par la suite le lien entre l’intime et le social. Elle expérimentera l’écriture dans la solitude, la confrontation, et finalement le corps dans l’espace.

Comment se construire à partir d’un passé inconnu ?
Comment faire le deuil d’une personne encore en vie, et surtout pourquoi ?

“Des fois, les choses tournent mal. Quand elles arrivent dans la vie, on peut presque toujours les régler. Mais quand elles arrivent à l’intérieur d’une personne, elles sont plus difficiles à réparer.”
Richard Wagamese « Les étoiles s’éteignent à l’aube »

Ce projet est soutenu par: Citylab Pianofabriek, Darna (maison des cultures maroco-flamande), La Ville de Bruxelles et Kaaitheater.

EN // The fracture: No matter how old I am, I will always be the child his father left behind.

Yasmine Yahiatene is a French artist and activist. She is a member of the OXO collective, a video artist with various theatre companies and also appears in films as an actress. Today, she decides to take the stage by creating her first live show, "La Fracture".

Yasmine tries to understand and tell the story and trajectory of her Algerian father. She questions the impact of French colonization in Algeria and the effect it had on her father’s life.
He studied brilliantly and quickly became a mathematics teacher despite his illiterate parents, there is a cultural gap between his country of origin and his host country, a cold, humid and racist France. Once he reached the top of the social elevator, married and father of two children, he eventually lost his footing, drowned in alcohol; and ruined his relationship with Yasmine, who eventually took him down from his pedestal.

Today, she decides to face her demons to move forward. She will first work in a deeply introspective way and then make the link between the intimate and the social. She will experience writing in solitude, confrontation, and finally the body in space.

How can we build on an unknown past?
How to mourn the loss of a person who is still alive, and especially why?

"Sometimes things go wrong. When they come into life, they can almost always be solved. But when they arrive inside a person, they are more difficult to repair."
Richard Wagamese « The stars die out at dawn »

This project is supported by: Citylab Pianofabriek, Darna (Flemish-Moroccan house of culture), the City of Brussels and Kaaitheater.